Pliki cookies

Ta strona używa plików cookies dla poprawnego funkcjonowania narzędzi. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies na tej stronie, odwiedź naszą politykę prywatności Polityka prywatności

Akceptuję pliki cookies od tej strony

Schowaj

Rykowski Jusiel Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

DR ROBERT RYKOWSKI

 1. "Pojęcie powiernictwa - konstrukcja prawna zarządu powierniczego" - monografia wydana przez wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005 r., Robert Rykowski
 2. "Hipoteczny list zastawny" - monografia wydana przez wydawnictwo Zakamycze, Warszawa 2000 r., Robert Rykowski we współpracy z Adamem Pietrasikiem
 3. "Dopuszczalność przewłaszczenia na zabezpieczenie" - PPH nr 6 (33) 1995, Robert Rykowski
 4. "Powiernicze przeniesienie udziału w spółce z o.o." - PPH nr 6 (57) 1997, Robert Rykowski
 5. "Niektóre zagadnienie hipotecznego listu zastawnego" - PPH nr 7 (70) 1998, Robert Rykowski
 6. "Zasady rozporządzania akcjami w kodeksie spółek handlowych" - PPH nr 5 (104) 2001, Robert Rykowski
 7. "Uwagi o bankowym rachunku powierniczym" - PPH nr 7 (154) 2005, Robert Rykowski
 8. "Status prawny urządzeń przesyłowych z art. 49 k.c. - uwagi na tle nowelizacji kodeksu cywilnego" - PPH nr 7 (203) 2009, Robert Rykowski.
 9. "Gwarancja zapłaty za roboty budowlane w znowelizowanym Kodeksie Cywilnym" - PS nr 2 2011, Robert Rykowski.
 10. "Dopuszczalność prowadzenia spraw spółki przez osobę trzecią" - PPH nr 3(235) 2012, Robert Rykowski.
 11. "Odpowiedzialność spółki cywilnej za zobowiązania z czynu niedozwolonego" - PPH nr 7(239) 2012, Robert Rykowski
 12. "Konwersja akcji a wymóg zmiany statutu spółki akcyjnej w kodeksie spółek handlowych" - PPH nr 7 (287) 2016, Robert Rykowski we współpracy z Adamem Tulą
 13. "Jeszcze w sprawie wielostronności, kauzalności i braku wzajemności umowy spółki cywilnej" - Studia Iuridica LXXII, Robert Rykowski we współpracy z Michałem Możdżeniem-Marcinkowskim

 

DR DARIUSZ GIBASIEWICZ

 1. Zmiana Dyrektywy Rady 90/435 z dnia 23 lipca 1990 roku w sprawie wspólnego systemu podatkowego stosowanego w odniesieniu do spółek dominujących i spółek zależnych różnych Państw Członkowskich, Kwartalnik Prawa Podatkowego, 2004, nr 1/ 2, s. 85-102,
 2. Brak faktury, a możliwość odliczenia VAT. Glosa, Monitor Podatkowy, 2004, nr 9, s. 48-51,
 3. Fundamentalne cechy podatku od wartości dodanej. Glosa, Monitor Podatkowy, 2004, nr 11, s. 49-53,
 4. The definition and methods of interpretation of tax law – an overview of selected issues (Pojęcie i rodzaje wykładni prawa podatkowego – krótka charakterystyka wybranych zagadnień), The problems of the financial law evolution in Central and Eastern Europe within the integration processes /proceedings of the international scientific conference, 23-24 September 2004 in Vilnius/, 2004, s.37 (abstract w języku angielskim, treść artykułu znajduje się na dołączonej do publikacji płycie CD),
 5. Nieekwiwalentne wynagrodzenie jako podstawa opodatkowania. Glosa, Monitor Podatkowy, 2005, nr 4, s.45-48,
 6. Kilka uwag na temat zasady swobodnego przepływu kapitału w prawie europejskim w świetle sprawy Petri Manninena, Materiały V Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka Olsztyn, 30-31 maja 2005 r., Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn-Bari 2007, s. 40-50, ISBN 978-83-89112-23-1,
 7. Zasada neutralności podatku od wartości dodanej w orzecznictwie ETS – krótka charakterystyka pojęcia na podstawie wybranych orzeczeń, Kwartalnik Prawa Podatkowego nr 3-4/2007, s. 41-77, ISSN 1509-877X,
 8. Komentarz do art. 17 Modelu Konwencji OECD. Komentarz, [w:] Model Konwencji OECD. Komentarz, red. B.Brzeziński, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2010, s. 1011-1031, ISBN 978-83-7677-161-8,
 9. Zasada neutralności podatku od wartości dodanej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012, ss. 467, ISBN: 9788326407567.
 10. Council Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax – what should be changed?/selected issues/ , Materiały Pokonferencyjne The Milestones of Law in the Area of the Central Europe 2012, 29-31 marca 2012 r. Častá-Papiernička, s. 835-840, ISBN 978-80-7160-317-7.
 11. The scope of information exchange on tax matters between the Member States of the European Union and its limitations /selected issues/ (Materiały Pokonferencyjne: 12th International Conference on Human Rights “Communication as a Measure of Protection and Limitation of Human Rights. Information in Relation to Human Rights. ”, 1-2 czerwca 2012 r., Bratysława, s. 533-542, ISBN 978-80-7160-345-0,
 12. Prawne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, Studio Graficzne Piotr Kurasiak, Jawor 2016, ss. 88, ISBN 978-83-64261-73-2,
 13. Praktyczne problemy związane z odbiorem korespondencji przez profesjonalnych pełnomocników z użyciem elektronicznej skrzynki podawczej, [w:] R.Dowgier, M.Popławski, Ordynacja podatkowa. Zmiany w ogólnym prawie podatkowym, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2016, p. 145-160, ISBN 978–83–62813–43–8,
 14. Opodatkowanie podatkiem od wartości dodanej usług prawniczych a realizacja prawa do sądu - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 28.07.2016 r. w sprawie C-543/14 Ordre des barreaux francophones et germanophone i inni przeciwko Conseil des ministers, Europejski Przegląd Sądowy, Nr 3/2017, s. 37 i n.,
 15. Brak notyfikacji Komisji Europejskiej ustawy o grach hazardowych a możliwość stosowania sankcji administracyjnych wobec podmiotów prowadzących gry hazardowe, Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje, Nr 26, Rok 2017, s. 81-101.
 16. The concept of supply of goods under the EU system of value added tax in the light of the relationship between law and economics. "Państwo i Prawo", zeszyt 7/2017.

 

ADAM TULA

 1. "Konwersja akcji a wymóg zmiany statutu spółki akcyjnej w kodeksie spółek handlowych" - PPH nr 7 (287) 2016, Robert Rykowski we współpracy z Adamem Tulą

Copyright Rykowski Jusiel Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 2018